Zmluvy za Centrum vzdelávania MPSVR SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
13/2008/S/320/2008 Agentúra pre rozvoj vidieka, Akademická 4, 949 01 Nitra Zmluva o dielo - Manuál pre opatrenia 3.4.1. a 3.4.2. PRV SR 2007-2013 pred podaním Žiadosti o nenávratný finančný príspevok 0 0 Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Bratislava, Dobrovičova 12 01.10.2008 31.03.2009 -
13/2009-230-Z/2009 Agroinštitút Nitra, š.p., , Nitra Zmluva o dielo 5 600 0 Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Bratislava, Dobrovičova 12 03.02.2009 31.03.2009
ASC s.r.o., Bratislavská 123, 911 05 Trenčín Zmluva o priebežnej obchodnej spolupráci uzavretá v zmysle ustanovenia § 269/2 Obchodného zákonníka 30 477 244 Centrum vzdelávania MPSVR SR, Pekná cesta 6, 830 04 Bratislava 15.11.2007
11/2008/S/320/2008 Euroconsulting s. r. o. Zmluva o dielo - Analýza legislatívy pre poskytovanie platieb v rámci osi II PRV SR 2007 - 2013 a zlepšenie systému správneho konania týkajúceho sa uvedených platieb 78 409 0 Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Bratislava, Dobrovičova 12 01.01.2009 30.06.2009 -
12/2010/S/320/2010 EuroKONZULT Slovakia n. o., Hraničná 2, Košice Zmluva o poskytnutí služby– Zabezpečenie podporných činností (príručka pre hodnotiteľov) pre externé hodnotenie projektov PRV SR 2007 - 2013 v rámci opatrenia 3.1 pre ostatné aktivite iné ako Obnoviteľné zdroje energie a vypracovanie hodnotiaceho hárku. 10 000 0 Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Bratislava, Dobrovičova 12 30.04.2010 15.05.2010 -
Fond - Capital Slovakia s.r.o., Mlynské nivy 56, 821 05 Bratislava prenájom priestorov pre KKM v Trenčíne 228 1 365 Centrum vzdelávania MPSVR SR, Pekná cesta 6, 830 04 Bratislava 14.05.2010 09.10.2012
1117/06/2006 GEOKART Združenie geodetov, Prešov Zmluva o dielo Hencovce 226 042 0 Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Bratislava, Dobrovičova 12 21.03.2006 30.11.2009
Globe production s.r.o., Koreničová 12, 811 03 Bratislava Zmluva o poskytovaní služieb a iných plnení uzatvorená v súlade s ustanoveniami § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka, ustanoveniami § 40 a zákona č. 618/2003 Z. O autorských právach a právach súvisiacich s autorskými právami 609 160 435 533 Centrum vzdelávania MPSVR SR, Pekná cesta 6, 830 04 Bratislava 28.06.2010 31.10.2012
11/1998/1998 GS spol. s.r.o., Rimavská Sobota Zmluva o dielo Mlynica 122 717 0 Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Bratislava, Dobrovičova 12 25.09.1998 31.12.2006
12/1998/1998 GS spol. s.r.o., Rimavská Sobota Zmluva o dielo Gánovce 37 709 0 Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Bratislava, Dobrovičova 12 25.09.1998 31.12.2006
13/1998/1998 GS spol. s.r.o., Rimavská Sobota Zmluva o dielo Hozelec 54 861 0 Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Bratislava, Dobrovičova 12 25.09.1998 31.12.2006
Hotel Tatra a.s., Nám. 1. mája č.5, Bratislava Zmluva o dielo 338 803 68 752 Centrum vzdelávania MPSVR SR, Pekná cesta 6, 830 04 Bratislava 19.04.2010 30.11.2011
03/2010/N Košický Vedecko-Technický Inkubátor, združenie právnických osôb, Floriánska 19, 040 01 Košice Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 03/2010/N 350 2 100 Centrum vzdelávania MPSVR SR, Pekná cesta 6, 830 04 Bratislava 01.04.2010 09.10.2012
Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina Zmluva o nájme nebytových priestorov 5 400 2 700 Centrum vzdelávania MPSVR SR, Pekná cesta 6, 830 04 Bratislava 01.05.2010 09.10.2012
Mária Mousa Osmitz - OSMITZ,Bakošová 44, 841 03 Bratislava Zmluva o nájme nebytových priestorov podľa zákona 116/1990 Zb. O nájme a podnájme priestorov 450 2 700 Centrum vzdelávania MPSVR SR, Pekná cesta 6, 830 04 Bratislava 01.05.2010 09.10.2012
3/2010 Miroslav Gieci KG-Kans,Sládkovičova 534/48, 955 01 Topolčany Kúpna zmluva č.3/2010 4 693 4 692 Centrum vzdelávania MPSVR SR, Pekná cesta 6, 830 04 Bratislava 14.06.2010
Národné centrum pre rovnosť príležitosti n.o., Laurinská 2, 811 01 Bratislava Zmluva o poskytnutí služby uzavretá v zmysle ustanovenia § 269 ods. 2 nasl. Zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov 1 081 1 081 Centrum vzdelávania MPSVR SR, Pekná cesta 6, 830 04 Bratislava 08.07.2010
Národné centrum pre rovnosť príležitosti n.o., Laurinská 2, 811 01 Bratislava Zmluva o poskytnutí služby uzavretá v zmysle ustanovenia § 269 ods. 2 nasl. Zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov 8 619 8 619 Centrum vzdelávania MPSVR SR, Pekná cesta 6, 830 04 Bratislava 08.07.2010
10/2008/S/320/2008 Obviam regio, o. z., Vendelínska 8, 949 01 Nitra Zmluva o poskytnutí služby - Zabezpečenie školenia externých hodnotiteľov pre opatrenie "Obnova a rozvoj obcí" 38 237 0 Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Bratislava, Dobrovičova 12 30.12.2008 31.03.2009 -
PEhAES a.s., Slovenská 69, 080 32 Prešov Zmluva o nájme nebytových priestorov 299 1 794 Centrum vzdelávania MPSVR SR, Pekná cesta 6, 830 04 Bratislava 01.04.2010 09.10.2012