Zmluvy za Výskumný ústav vodného hospodárstva


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
175/DOD/2008/420/6948/2008 Agentúra na podporu výskumu a vývoja, Bratislava, Mýtna 23 Zmluva o poskytnutí prostriedkov 14 738 0 VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5 30.06.2008 31.12.2010 Vývoj a overovanie technológií pasívneho vzorkovania na monitorovanie emergentných a perzistentných organických znečisťujúcich látok vo vodnom prostredí. Náklady sú bez DPH
018/2009/4.2/OPVaV/2009 Agentúra pre štrukturálne fondy MŠ SR, Bratislava Zmluva o poskytnutí NFP 269 511 0 VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5 30.09.2009 29.02.2012
83/ODB/2010/310/7293/2010 AQ-BIOS s.r.o, Bratislava Zmluva o dielo 14 790 0 VUVH, Bratislava 16.09.2010 15.12.2010 Aktualizácia metodiky na hodnotenie ekologického stavu na základe rýb pre hodnotenie stavu povrchových vôd. Aktivity v zahraničných pracovných skupinách
Dohoda 1/2010/2010 BROZ ochranárske združenie, Bratislava Ochrana hraboša severského panónskeho 344 315 0 VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5 01.01.2010 31.12.2015 Projekt LIFE08 NAT/SK/000239
96/I/2010/130/2010 Der Kurier Slovakia s.r.o., Bratislava Záväzok na servis pri zabezpečení prepravy 0 0 VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5 01.01.2011 31.12.2011 Fakturácia bude prebiehať mesačne podľa cien, ktoré sú v prílohe č. 1
156/I/2002/240/2002 DETOX s.r.o., Banská Bystrica Zmluva o zneškodnení odpadu 133 0 VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5 31.07.2002 Realizácia sa uskutočňuje len na základe objednávky v minimálnej hodnote 66,39 €
160/I/2004/240/2004 DHI Slovakia s.r.o., Bratislava Servis MIKE BASIN 657 0 VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5 04.11.2004 Cena bola odjednaná v dobe dojednania servisnej zmluvy
161/I/2004/240/2004 DHI Slovakia s.r.o., Bratislava Servis ODULA 524 0 VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5 04.11.2004 Cena bola dojednaná v dobe dojednania servisnej zmluvy
50/ODB/2010/130/7234/2010 DHI Slovakia s.r.o., Bratislava Tvorba modelu záplavových území 23 952 0 VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5 14.06.2010 09.07.2010 Tvorba záplavového územia v digitálnom prostredí /GEODIS/ v rôznych hydrologických podmienkach pre prípadovú štúdiu Modra
Rámcová zmluva/2007 Diners Club Slovakia s.r.o., Bratislava Zmluva o vydaní kariet Diners Club 0 0 VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5 16.10.2007
98/ODB/2010/200/7380/2010 Ekotechnika s.r.o., Černošice Dodávka meracieho zar. - sondy 8 013 0 VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5 21.12.2010 25.01.2011 Dodanie, inštalácia, zaškolenie - Meracie zariadenie - sonda
40/INV/2010/130/2010 EMITplus s.r.o., Bratislava Výmena riadiacej časti kalibr. vozíka 18 802 0 VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5 22.03.2010 22.09.2010 Výmena riadiacej časti na kalibračnom vozíku vodomerných vrtúľ
270/DOD/2008/420/6984/2008 Environmental Institute s.r.o., Koš Zmluva o konzorciu 5 000 0 VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5 28.11.2008 Asociácia NORMAN, vložné za rok 2009 bolo 5000€. 50% nákladov z vložného podľa Stanov a vnútorných pravidiel asociácie NORMAN
2/K/2009/420/6847/2009 Environmental Institute s.r.o., Koš Monitoring 111 337 0 VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5 24.03.2009 15.12.2010 Monitorovanie a hodnotenie stavu vôd
245/I/2009/200/2009 ETIRS High-Tech s.r.o., Bratislava Zmluva o dielo 1/2010 1 000 0 VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5 30.11.2009 31.12.2010 Metodická, analytická a programová činnosť pri zabezpečení SW Úlohy
26/ODB/2010/130/7234/2010 FaxCopy a.s., Bratislava Dodávka keramického retenčného príst. 34 570 0 VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5 03.06.2010 26.08.2010
60/ODB/2010/130/6847/2010 Gavax s.r.o., Vranov nad Topľou Zmluva o dielo 4 356 0 VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5 03.06.2010 03.07.2010 Dodanie ELISA plate kit - 4 balenia
33/ODB/2010/130/6847/2010 Gavax s.r.o., Vranov nad Topľou Dodávka Glyphosate ELISA 4 712 0 VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5 24.02.2010 18.03.2010 Dodanie Glyphosate ELISA plate kit - 4 bal
46/ODB/2010/130/7234/2010 Geodis Slovakia s.r.o., Banská Bystrica Spracovanie ortofotomapy a dog.modelu 7 866 0 VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5 19.04.2010 30.11.2010 Spracovanie a dodanie databázy Digitálnej ortofotomapy a Digitálneho modelu reliéfu pre potreby proejktu "Tvorba a vývoj environmentálnych technológií pri protipovodňovej ochrane sídiel Malokarpatskej oblasti - prípadová štúdia Modra".
24/HS/2010/130/2009 GTS Slovakia s.r.o., Bratislava Zmluva o pripojení 6 960 0 VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5 09.12.2009 09.12.2011 Fakturácia je stanovená na 290 € / mesiac
1 2 3 4 >>