Zmluvy, ktorých platnosť skončila v období do 9. júla 2010


  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
ZoD 2008/18/11200 Agens s.r.o. zabezpečovací systém Luginsland bašta 16 597 0 Slovenské národné múzeum 25.01.2008 30.11.2008
ZoD SNM 2006/108 Agens s.r.o. Servis PSN 6 738 0 Slovenské národné múzeum 01.12.2006 30.01.2008
23/2008 Agentúra A+K s.r.o. , Bratislava, Račianska 49 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva na digitálne portrétne fotografie zamestnancov UVSR 0 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 11.03.2008
11/2009-1.7. Agentúra MEGA s.r.o. Zmluva o výučbe finančnej angličtiny 0 0 MŽP SR 03.04.2009 30.06.2009 Suma v zmluve: Závisí od počtu vyučovacích hodín (1 vyučovacia hodina 166,40 eur s DPH).
4600000583 Agentúra MEGA s.r.o. Zmluva o poskytovaní vzdelávacieho a rozvojového programu "Mladé talenty v rezorte MF SR - nadstavbové moduly" 4 950 0 MF SR 01.04.2009 31.12.2009
309/2006-3100-3320/2006 Agentúra MVK s.r.o. Zmluva o dielo: Prieskum legislatívny rámec 8 265 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 31.12.2006
310/2006-3100-3320/2006 Agentúra MVK s.r.o. Zmluva o dielo: Prieskum spotrebiteľská politika 9 261 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 31.12.2006
228/2008-3100-3330/2008 Agentúra MVK s.r.o., BA Zmluva o dielo 9 872 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 30.11.2008
83/513/1991/2007/MPRV SR/2007 Agentúra MVK s.r.o., Bratislava, Godrova Sociologický prieskum. 14 931 0 MPaRV SR, Bratislava, Dobrovičova 12 06.04.2007
0000 Agentúra MVK s.r.o., Godrova 8, 814 07 Bratislava *Terénny zber údajov pre sondu rodičov s deťmi do 6 rokov 12 443 0 IVPR 04.12.2006 29.12.2006
220/2009-3100-3300/2009 Agentúra MVK, s.r.o. Zmluva o dielo 0 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 31.12.2009 prázdny
394/2009 Agentúra MVK, s.r.o. , Bratislava, Grosslingová 6-8 Zmluva o poskytnutí služieb v oblasti výskumu užívania drog vo všeobecnej populácii pre potreby monitorovania drogovej situácie v SR - 10/2009 16 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 27.10.2009 31.12.2009
4600000477 Agentúra Pohoda s.r.o. Zmluva o prenájme priestoru (umiestnenie propagačného stánku kampane Euro - naša mena na festivale Pohoda) 3 950 0 MF SR 25.05.2008 21.07.2008
124/21/2007-VUEPP/2007/VUEPP/2007 Agentúra pre rozvoj vidieka, Nitra, Akademická Zhotovenie kapitoly- Diverzifikácia vidieckej ekonomiky 2 656 0 Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, Bratislava, Trenčianska 55 30.09.2007
95/30/2009/S/320/2009/MPRV SR/2009 Agentúra pre rozvoj vidieka, Nitra, Akademická Organizačno- technické zabezpečenie školenia 19 820 0 MPaRV SR, Bratislava, Dobrovičova 12 14.12.2009
96/15/2009/S/320/2009/MPRV SR/2009 Agentúra pre rozvoj vidieka, Nitra, Akademická Relizácia diela ,, Prezentácia Programu rozvoja vidieka SR 2007- 2013 ,, 36 000 0 MPaRV SR, Bratislava, Dobrovičova 12 31.12.2009
101/2009-320-Z /2009 Agentúra pre rozvoj vidieka, Nitra, Akademická 4 Organizačné zabezpečenie medzinárodného workshopu „prínos implementácie Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 v rámci vidieckej turistiky, agroturistiky, podnikov ekologického poľnohospodárstva, Leader, dopady a vplyv implementácie národných sietí rozvoja 4 100 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 13.07.2009 01.10.2009
13/2008/S/320/2008 Agentúra pre rozvoj vidieka, Nitra, Akademická 4 Manuál pre opatrenia 3.4.1. a 3.4.2. PRV SR 2007-2013 pred podaním Žiadosti o nenávratný finančný príspevok 3 319 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 01.10.2008 31.03.2009
166/2009-320-Z/2009 Agentúra pre rozvoj vidieka, Nitra, Akademická 4 Prezentácia PRV SR 2007 - 2013 v rámci 36. ročníka medzinárodného poľnohospodárskeho a potravinárskeho veľtrhu Agrokomplex 2009 konaného v dňoch 20. - 23. 08. 2009 v pavilóne M1 36 000 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 15.07.2009 31.12.2009
232/2009-320-Z/2009 Agentúra pre rozvoj vidieka, Nitra, Akademická 4 Organizačno - technické zabezpečenie školenia potenciálnych MAS pre II výzvu opatrenia 4.1 a 4.3 PRV SR 2007 - 2013 a poskytnutie konzultácií cieľovej skupiny školenia 19 820 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 02.11.2009 14.12.2009
0000 Agentúra pre výskum a sociálne analýzy s.r.o, Palisády 36, 811 06 Bratislava *Uplatňovanie kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov podľa Zákonníka práce, kolektívnych zmlúv a iných dohôd uzatváraných medzi zástupcami zamestnávateľov a zamestnancov v SR 13 278 0 IVPR 17.09.2008 30.10.2010
XVI-1-2006-2214 Agentúra pre výskum a sociálne analýzy s.r.o, Palisády 36, 811 06 Bratislava *Terénny zber údajov pre kvantitatívny reprezentatívny prieskum (Obťažovanie a sexuálne obťažovanie na pracovisku) 9 261 0 IVPR 04.10.2006 31.10.2006
IU/2006/70028 Agentúra sociálnych analýz, Palisády 36, 811 06 Bratislava Realizácia zberu empirických údajov pre výskumné úlohy v rámci kampane Rady Európy: "Každý iný, všetci rovní". 8 133 0 IUVENTA, Karloveská 64, 842 58 Bratislava 11.09.2006 31.10.2006
45/2009 Agentúra Tympany, s.r.o., Jalovec Zmluva o dielo 12 481 0 ASFEU 27.02.2009 15.12.2009
1318/2008 Agentúra Tympany, s.r.o., Jalovec, Mlynská 553 Zmluva o dielo - Propagačné predmety 37 830 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 27.11.2008
HN1/2007 AGENTÚRA TYTAN, s.r.o. Zmluva o krátkodobom nájme hnuteľných vecí a poskytnutí súvisiacich služieb 17 427 0 Štátne divadlo Košice 31.08.2007 07.09.2007
SE-188-13/2003 Agentúra VKM, s.r.o. Návrh zmluvy o dielo 18 324 0 NBÚ 27.10.2003 26.10.2006
3/08 Agentúra VKM, s.r.o. Zmluva o poskytovaní prekladateľských a tlmočníckych služieb 0 0 Univerzitná knižnica v Bratislave 24.04.2008 31.12.2008
278/2008-420/2008 AGILL, s.r.o., Hanušovce nad Topľou Projekt pozemkových úprav Čierna Lehota 475 613 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 05.06.2008 31.08.2010 1075/2008
052/06/2006 AGILL, s.r.o., Hanušovce nad Topľou Zmluva o dielo Myslina 238 912 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 22.05.2006 31.03.2010