Zmluvy platné a účinné k 9. júlu 2010 vrátane viazaných rozpočtových prostriedkov na ich plnenie v II. polroku 2010


  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravných lístkov 0 0 26.04.2007 PEVNÁ ODMENA DODÁVATEĽA 0,0% = 0,00 SK Z CELKOVÉHO OBJEMU ODOBRATÝCH A FAKTUROVANÝCH LÍSTKOV
O odbere kolkových známok 0 0 12.04.2010
0932/2010 Zmluva o poskytovaní nepretržitej strážnej služby vo vybratých objektoch MŠVV a Š SR 650 704 0 03.01.2011 31.12.2013
0929/2010 Kúpna zmluva - nákup učebníc 189 310 0 13.12.2010 31.12.2010
0298/2010 Servis pre jednotný finančno-ekonomický informačný systém pre slovenské verejné vysoké školy 7 450 864 0 02.06.2010 02.06.2014
0299/2010 Vytvorenie diela - Technologický a funkčný upgrade etalónového riešenia jestvujúceho užívaného jednotného finančno-ekonomického informačného systému slovenských verejných vysokých škôl na verziu SAP ....... 5 386 982 0 02.06.2010 02.06.2014
0617/2010 Čiastková vykonávacia zmluva uzatvorená na základe Rámcovej dohody č. 280/2010 z 30.04.2010 1 310 323 0 22.06.2010 31.12.2010
1397/2008 Zmluva o poskytnutí upratovacích a čistiacich služieb 0 0 19.12.2008 31.12.2010
0963/2010 Zmluva o dielo ANCIMIS 24 000 0 16.12.2010 25.02.2011
1386/2009 Stanislav Mikulášek - SERVIS TELEKOS, Bratislava, Karadžičová 57 Servis, údržba a oprava telekomunikačných zariadení a dodávka materiálov a náhradných dielov 0 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 21.12.2009 21.12.2010
13/2010 2 AGNELY s.r.o. Zmluva o spolupráci - mediálna podpora BOY BAND 2 000 0 Divadlo Nová scéna 16.02.2010
4600000616 2create, s.r.o. Zmluva o vytvorení diela - Logotyp cert. orgánu MF SR a design manuálu k logotypu 1 190 0 MF SR 12.05.2009 31.12.2019
KRP-18/EO-ZML-2010/2010 2XRévai,Dolný Kubín umývanie služ.vozidiel 0 0 KR Žilina 3,85/umytie
237/2010 3 art , s.r.o. Zmluva o organizovaní podujatia 19 706 19 706 ÚĽUV 30.07.2010 29.08.2010
45 PN 3 BABY s.r.o. Pravidelné upratovanie priestorov ŠVS PN 488 2 922 UIPŠ 01.12.2009 Zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú
14/2010 3ability, spol. s r.o., Bratislava Zmluva o vytvorení diela, udelení licencie na poskytovanie diela a poskytovanie služieb 27 965 0 ASFEU 14.06.2010 31.12.2010
54/002/2008/TSUP/2009 3D production s.r.o., Rovinka , Rovinka 326 Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do užívania nebytové priestory. 0 0 Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky , Rovinka, Rovinka 326 01.05.2013
13107/2007 3EC-NSF, Bratislava Dozorné audity 339 403 ŠEI, Trenčín 22.10.2007
32/2008/SaP 4 Digital Books - ASSY, Švajčiarsko Servisná zmluva pre údržbu, technickú podporu a podporu pri odstraňovaní problémov diela - digitalizačnej linky DL 3000 49 000 24 500 Slovenská národná knižnica 03.06.2008 31.12.2010
33/2008/SaP 4 Digital Books - ASSY, Švajčiarsko Servisná zmluva pre údržbu, technickú podporu a podporu pri odstraňovaní problémov diela - digitalizačnej linky DL 3000 49 000 24 500 Slovenská národná knižnica 03.06.2008 31.03.2011
4600000575 4company, a.s. Zmluva o dielo (Vypracovanie Operatívnych ročných plánov Komunikačného plánu pre OPIS a web stránku na obd. rokov 2009 a 2010) 2 254 0 MF SR 28.11.2008 30.06.2011 záruka 24 mesiacov
20/2010 5PL, s.r.o. Rámcová zmluva o dodávke tonerov 0 0 Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 24.08.2010
31/2010 7R Panmed, s.r.o., Bratislava dodávka liekov 115 154 57 577 DFNsP Bratislava, Limbová 1, 833 40 Bratislava 12.02.2010 12.02.2012 viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010

http://www.dfnsp.sk/files/docs/zmluvy_platne_k_20100709/08_312010_7R_Panmed_sro.pdf
315/2008-420/2008 A - ZENIT s.r.o., Rimavská Sobota Projekt pozemkových úprav Drienčany 171 282 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 10.06.2008 31.05.2012 1039/2008
313/2008-420/2008 A - ZENIT s.r.o., Rimavská Sobota Projekt pozemkových úprav Budikovany 34 788 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 10.06.2008 30.06.2011 1038/2008
292/2008-420/2008 A - ZENIT s.r.o., Rimavská Sobota Zmluva o dielo Chvalová 103 627 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 10.06.2008 31.05.2012 1045/08
748-37-2007-EO/2007 A Mobil s.r.o. Pozáručný servis dopravnej techniky 0 0 GRZP 31.12.2010 hod. sadzba
132/4/2009/ZA/2009/ARVI NR/2009 A- projekt n.o., Liptovský Hrádok, Moyzesova Úprava zmluvných podmienok práv a povinností zmluvných strán pri zabezpečovaní činností, aktivít 182 000 0 Agentúra pre rozvoj vidieka, Nitra, Akademická
1 ROEP-6/2008 A-ZENIT s.r.o., Rimavská Sobota, Športová 1539/4 ROEP Čerenčany 8 089 0 Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, Bratislava 212, Chlumeckého 2 11.06.2008 31.05.2011
2 ROEP-6/2008 A-ZENIT s.r.o., Rimavská Sobota, Športová 1539/4 ROEP Kružno 8 089 0 Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, Bratislava 212, Chlumeckého 2 11.06.2008 31.05.2011