Zmluvy za Výskumný ústav vodného hospodárstva


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
003/1.3MP/2009/2009 MŽP SR, Bratislava Nenávratný finančný príspevok 5 911 289 0 VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5 06.04.2009 30.09.2011 Integrované riešenie informačných tokov sledovanie a hodnotenie stavu vôd v zmysle RSV
001/1.3MP/2008/2008 VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5 Zmluva o poskytnutí NFP 5 214 951 0 MŽP SR, Bratislava 18.09.2008 31.12.2010 Monitorovanie a hodnotenie stavu vôd
1/DOD/2010/200/7250/2010 MŽP SR, Bratislava Kontrakt medzi MŽP SR a VUVH 2 233 672 0 VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5 01.01.2010 31.12.2010
LIFE08 INF/SK/000234/2010 VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5 Grant Agreement LIFE08 527 272 0 Commission of the European Communities, Brusel 01.01.2010 31.12.2013
Contract number 026804/2007 VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5 Diagnostic Nanotech and MICrotech Sensors 452 320 0 Commission of the European Communities, Freistadt AT 13.03.2007 01.03.2011 223 936 € financované EÚ a 228 384 € kofinancované cez ŠR SR (MŽP SR)
43/2010/5.1/2009 MŽP SR, Bratislava Zmluva o poskytnutí prostriedkov 364 355 0 VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5 30.11.2009 31.12.2015 Zmluva o poskytnutí prostriedkov na spolufinancovanie projektu zo štátneho rozpočtu v rámci finančného nástroja pre životné prostredie LIFE+
Dohoda 1/2010/2010 BROZ ochranárske združenie, Bratislava Ochrana hraboša severského panónskeho 344 315 0 VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5 01.01.2010 31.12.2015 Projekt LIFE08 NAT/SK/000239
204/DOD/2009/410/7228/2009 Úrad vlády SR, Bratislava Zmluva o poskytnutí nenávratného fin. prostr. Z fin. mech. EHP, Nórskeho fin. mech. a ŠR SR 323 013 0 VUVH, Bratislava 10.09.2009 30.04.2011
46/2010/5.1//2010 MŽP SR, Bratislava Posilnenie povedomia podľa RSV 295 831 0 VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5 09.06.2010 31.12.2013
018/2009/4.2/OPVaV/2009 Agentúra pre štrukturálne fondy MŠ SR, Bratislava Zmluva o poskytnutí NFP 269 511 0 VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5 30.09.2009 29.02.2012
41/K/2010/120/7233/2010 VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5 Spolupráca na LIFE08 INF/SK/000243 187 906 0 Daphne- Inštitút aplikovanej ekológie, Bratislava 01.01.2010 31.12.2013
58/DOD/2010/330/7386/2009 VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5 Zmluva o partnerstve 150 698 0 Ústav molekulárnej biológie SAV, Bratislava 20.08.2009 01.01.2012 Projekt LIFE07 NAT/SK/0007/07 Aktivita E2: Hydrologický a hydrobiologický monitoring vo vybraných lokalitách ľavostrannej inundácie Dunaja v pravidelných intervaloch do 06/2013
217/DOD/2009/410/7218/2008 VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5 WANDA - nakladanie s odpadmi 120 000 0 Austrian Watervay Company, Vieden AT 29.10.2008 85 % financované z ERDF (Európsky fond regionálneho rozvoja) v rámci Programu nadnárodnej spolupráce Juhovýchodná Európa 2007-2013, 15 % financovanie zo ŠR SR
2/K/2009/420/6847/2009 Environmental Institute s.r.o., Koš Monitoring 111 337 0 VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5 24.03.2009 15.12.2010 Monitorovanie a hodnotenie stavu vôd
42/K/2010/120/7233/2010 SAŽP, Banská Bystrica Posilnenie povedomia podľa RSV 44 887 0 VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5 01.02.2010 31.12.2013
26/ODB/2010/130/7234/2010 FaxCopy a.s., Bratislava Dodávka keramického retenčného príst. 34 570 0 VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5 03.06.2010 26.08.2010
130/I/2006/203/2006 Softip a.s., Banská Bystrica poskytnutie práv na používanie SW 28 804 0 VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5 17.05.2006 Poskytnutie práva používať aktuálnu verziu aplikačného programového vybavenia SOFTIP PROFIT
50/ODB/2010/130/7234/2010 DHI Slovakia s.r.o., Bratislava Tvorba modelu záplavových území 23 952 0 VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5 14.06.2010 09.07.2010 Tvorba záplavového územia v digitálnom prostredí /GEODIS/ v rôznych hydrologických podmienkach pre prípadovú štúdiu Modra
34/INV/2010/130/2010 SD-Služby s.r.o., Bratislaba Oprava kalibračnej trate 19 564 0 VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5 08.03.2010 08.08.2010 Oprava kalibračnej trate Kalibračného laboratória vodomerných meračov
40/INV/2010/130/2010 EMITplus s.r.o., Bratislava Výmena riadiacej časti kalibr. vozíka 18 802 0 VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5 22.03.2010 22.09.2010 Výmena riadiacej časti na kalibračnom vozíku vodomerných vrtúľ
1 2 3 4 >>