Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR


Centrum pre medzinárodnoprávu ochranu detí a mládeže
zmluvy
Centrum vzdelávania MPSVR SR
zmluvy platné a účinné k 9. júlu 2010 vrátane viazaných rozpočtových prostriedkov na ich plnenie v II. polroku 2010
zmluvy, ktorých platnosť skončila v období do 9. júla 2010
Fond sociálneho rozvoja
zmluvy
Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím
zmluvy platné a účinné k 9. júlu 2010 vrátane viazaných rozpočtových prostriedkov na ich plnenie v II. polroku 2010
zmluvy, ktorých platnosť skončila v období do 9. júla 2010
Inštitút pre výskum práce a rodiny
zmluvy platné a účinné k 9. júlu 2010 vrátane viazaných rozpočtových prostriedkov na ich plnenie v II. polroku 2010
zmluvy, ktorých platnosť skončila v období do 9. júla 2010
Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR
zmluvy
Národný inšpektorát práce
zmluvy
Sociálna implementačná agentúra
zmluvy
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
zmluvy