Zmluva č.

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:
Dodávateľ:AkadĂ©mia vzdelávania , GorkĂ©ho ulica 10, 815 17 Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo na poskytnutie sluĹľby podÄľa § 536 aĹľ 565 zákona ÄŤ. 513/1991 Zb. v znenĂ­ neskorších zmien a doplnkov ObchodnĂ©ho zákonnĂ­ka
Zmluvne dohodnutá čiastka:268 406,02
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:268 406,02
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR
Objednávateľ:Centrum vzdelávania MPSVR SR, Pekná cesta 6, 830 04 Bratislava

Prílohy