Zmluvy za Výskumný ústav vodného hospodárstva


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
84/K/2010/120/7429/2010 Sorea s.r.o., Bratislava Poskytnutie služieb 6 596 0 VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5 02.11.2010 05.11.2010 Povodne 2010, príčiny, priebeh, skúsenosti
276/ODB/2009/420/2010 SPS s.r.o., Bratislava Sevisná zmluva 0 0 VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5 01.01.2010 31.12.2010 Cena za vyzdvihnutie, prepravu a doručenie vnútroštátnych zásielok sa účtuje podľa UPS Sadzobníka
85/I/2010/100/2010 Tendrex s.r.o., Senec Zmluva o dielo 36 0 VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5 19.11.2010 Poskytovanie služieb v oblasti verejného obstarávania, odmena za poskytovanie služieb bola stanovená na 35,70 €/hod
79/ODB/2010/130/6847/2010 UK Prírodovedecká fakulta, Bratislava Zmluva o dielo 10 472 0 VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5 23.09.2010 23.10.2010 Vydanie 4 samostatných čísiel časopisu Acta Enviromentalica Universitatis Comenianae (Bratislava) v náklade 250 ks
120/I/2009/340/2009 Union poisťovňa a.s., Bratislava Hromadná poistná zmluva 197 0 VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5 01.05.2009 Predmetom poistenia sú liečebné náklady v zahraničí poistených osôb. Poistné je platené podľa počtu vydaných kariet. Uvedená cena je za 1Q/2010
204/DOD/2009/410/7228/2009 Úrad vlády SR, Bratislava Zmluva o poskytnutí nenávratného fin. prostr. Z fin. mech. EHP, Nórskeho fin. mech. a ŠR SR 323 013 0 VUVH, Bratislava 10.09.2009 30.04.2011
45/ODB/2010/130/7234/2010 Ústav hydrológie SAV, Bratislava Hydrogeologické pomery 9 200 0 VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5 19.04.2010 31.07.2010
94/DOD/2010/310/7456/2010 VUVH, Bratislava Stanovenie rádiologického rozboru vody 83 0 BVS a.s., Bratislava 08.12.2010 31.12.2011 Cena za 1 vzorku je 83,34€. Celková cena služieb v zmluvnom období neprekročí sumu 36 000€
001/1.3MP/2008/2008 VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5 Zmluva o poskytnutí NFP 5 214 951 0 MŽP SR, Bratislava 18.09.2008 31.12.2010 Monitorovanie a hodnotenie stavu vôd
15/DOD/2010/420/7248/2010 VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5 Analýzy a odbery vzoriek pitných vôd 3 505 0 Mestský bytový podnik Sereď s.r.o., Sereď 18.01.2010 15.12.2010 Analýzy, odbery, názory a interpretácie vzoriek pitných vôd v roku 2010
189/I/2008/210/2008 VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5 Rámcová zmluva 0 0 SÚTN, Bratislava 22.09.2008 Predmetom zmluvy je aktívna spolupráca pri tvorbe medzinárodných a európskych noriem
227/N/2007/320/2007 VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5 Zmluva o nájme nebytových priestorov 6 315 0 MŽP SR, Bratislava 01.01.2008 Celkové ročné plnenie
2/N/2010/320/2010 VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5 Zmluva o nájme nebytových priestorov 2 772 0 MŽP SR, Bratislava 03.03.2010 Celkové ročné plnenie
272/I/2008/410/2004 VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5 Konzultácie a organizovanie podujatí 7 679 0 Pobočka ZS VTS pri VUVH, Bratislava 20.01.2004
41/K/2010/120/7233/2010 VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5 Spolupráca na LIFE08 INF/SK/000243 187 906 0 Daphne- Inštitút aplikovanej ekológie, Bratislava 01.01.2010 31.12.2013
42/N/2003/130/2003 VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5 prenájom strechy 5 477 0 Orange Slovensko a.s., Bratislava 01.04.2003 01.04.2008
56/DOD/2010/340/7385/2010 VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5 Zmluva o dielo 6 970 0 BVS a.s., Bratislava 01.06.2010 30.09.2010 Technická pomoc pri zdokumentovaní kvality pitnej vody z vodárenských zdrojov Sihoť a Pečenký les.Náklady sú bez DPH
58/DOD/2010/330/7386/2009 VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5 Zmluva o partnerstve 150 698 0 Ústav molekulárnej biológie SAV, Bratislava 20.08.2009 01.01.2012 Projekt LIFE07 NAT/SK/0007/07 Aktivita E2: Hydrologický a hydrobiologický monitoring vo vybraných lokalitách ľavostrannej inundácie Dunaja v pravidelných intervaloch do 06/2013
61/DOD/2010/310/7394/2010 VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5 Rozbor pitných vôd 15 336 0 TVS a.s., Piešťany 01.06.2010 15.12.2010 Vykonávanie rozborov pitných vôd na rádiologické ukazovatele v súlade s Naradením vlády SR č. 354/2006 Z.z., celková objemová aktivita alfa, beta, radónu 222". Rámcová cena: pri počet vzoriek od 200 ks/rok a pri stanovení troch parametrov (alfa, beta, radón) 73,03 € za vzorku bez DPH. Náklady sú vypočítané podľa skutočnosti z r.2009
217/DOD/2009/410/7218/2008 VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5 WANDA - nakladanie s odpadmi 120 000 0 Austrian Watervay Company, Vieden AT 29.10.2008 85 % financované z ERDF (Európsky fond regionálneho rozvoja) v rámci Programu nadnárodnej spolupráce Juhovýchodná Európa 2007-2013, 15 % financovanie zo ŠR SR