Zmluvy za Výskumný ústav vodného hospodárstva


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
93/INV/2010/130/2010 Hermes LabSystems s.r.o., Bratislava Dodanie Termocyklér pre PCR 14 937 0 VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5 19.10.2010 01.11.2010 Dodanie, inštalácia, zaškolenie pre obsluhu zariadenia:"Termocyklér pre PCR", model "QPCR System Stratagene Mx 3005P" od výrobcu Agilent Technologies, Inc
169/I/2004/250/2004 HTC a.s., Bratislava Údržba HW a SW 1 161 0 VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5 01.12.2004 Základná cena bez DPH
97/DOD/2010/200/7380/2010 Hydrosan, Bratislava Vybudovanie vrtov 3 570 0 VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5 21.12.2010 21.02.2011 Vybudovanie 4 ks pozorovacích vrtov v lokalite Čiližska Radvaň. Projekt LIFE08/NAT/SK/000239
47/I/2010/100/2010 Inspekta Slovakia a.s., Bratislava Komisionárska zmluva 0 0 VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5 12.04.2010 Predmetom zmluvy je nepriame zastupovanie komitenta komisionárom v colnom a správnom konaní
59/HS/2010/100/2010 JUDr. Pevel Jurek, Bratislava Zmluva o poskytovaní právnej pomoci 830 0 VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5 01.06.2010
4/HS/2010/300/2010 Kooperatíva a.s., Bratislava Poistná zmluva 7 905 0 VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5 16.01.2010 Celkové ročné poistné
31/I/2010/130/2010 Linde Gas k.s., Bratislava Dodávka technických plynov 2 500 0 VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5 01.01.2010 31.12.2010 Zmluva na dodávky a odbery technických plynov vo fľašiach a zväzkoch číslo ST-09-01-01-ZP-2.B uzavretá podľa §§ 409 a násl. Obchodného zákonníka. Cena na rok 2010 je určená expertným odhadom
80/K/2010/120/7445/2010 Marketing and Business Group s.r.o., Bratislava Zmluva o dielo 1 428 0 VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5 24.09.2010 29.10.2010 Vodné hospodárstvo
81/K/2010/120/7444/2010 Marketing and Business Group s.r.o., Bratislava Zmluva o dielo 4 046 0 VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5 24.09.2010 29.10.2010 Teória a prax vo vodnom hospodárstve
003/1.3MP/2009/2009 MŽP SR, Bratislava Nenávratný finančný príspevok 5 911 289 0 VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5 06.04.2009 30.09.2011 Integrované riešenie informačných tokov sledovanie a hodnotenie stavu vôd v zmysle RSV
1/DOD/2010/200/7250/2010 MŽP SR, Bratislava Kontrakt medzi MŽP SR a VUVH 2 233 672 0 VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5 01.01.2010 31.12.2010
43/2010/5.1/2009 MŽP SR, Bratislava Zmluva o poskytnutí prostriedkov 364 355 0 VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5 30.11.2009 31.12.2015 Zmluva o poskytnutí prostriedkov na spolufinancovanie projektu zo štátneho rozpočtu v rámci finančného nástroja pre životné prostredie LIFE+
46/2010/5.1//2010 MŽP SR, Bratislava Posilnenie povedomia podľa RSV 295 831 0 VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5 09.06.2010 31.12.2013
27/HS/2010/130/2010 Orange -Zvac System s.r.o., Bratislva Zmluva o poskytovaní komunikačnej služby 0 0 VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5 16.02.2010 16.02.2011 Mobilný Orange Internet Klasik. Cena je účtovaná podľa cenníka
28/HS/2010/130/2010 Orange -Zvac System s.r.o., Bratislva Zmluva o pripojení 0 0 VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5 16.02.2010 16.02.2011 Mobilný Orange Internet Klasik
42/K/2010/120/7233/2010 SAŽP, Banská Bystrica Posilnenie povedomia podľa RSV 44 887 0 VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5 01.02.2010 31.12.2013
34/INV/2010/130/2010 SD-Služby s.r.o., Bratislaba Oprava kalibračnej trate 19 564 0 VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5 08.03.2010 08.08.2010 Oprava kalibračnej trate Kalibračného laboratória vodomerných meračov
275/HS/2009/320/2010 SHERLOCK s.r.o., Bratislava Poskytnutie technickej služby 0 0 VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5 04.01.2010 Realizácia sa uskutočňuje len na základe objednávky
87/I/2010/110/2010 SKQS, Žilina Dozorový audit 1 940 0 VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5 03.11.2010 10.12.2010 Rámcová Zmluva o cetrifikácii systému manažérstva kvality č. 168/08
130/I/2006/203/2006 Softip a.s., Banská Bystrica poskytnutie práv na používanie SW 28 804 0 VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5 17.05.2006 Poskytnutie práva používať aktuálnu verziu aplikačného programového vybavenia SOFTIP PROFIT