Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR


Krajský pozemkový úrad v Trnave
zmluvy
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
zmluvy platné a účinné k 9. júlu 2010 vrátane viazaných rozpočtových prostriedkov na ich plnenie v II. polroku 2010
zmluvy, ktorých platnosť skončila v období do 9. júla 2010