Zmluvy za Krajský pozemkový úrad v Trnave


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
59/2010 Krajský pozemkový úrad v Trnave, Trnava, Vajanského Zmluva č. 1/2002, ktorú uzavreli podľa § 51 OZ č. 40/1964 Zb. v platnom znení účastníci - GASETT, s. r. o., MP SR, Krajský úrad v Trnave, Krajská prokuratúra v Trnave, SPF Bratislava 0 0 GASETT, s. r. o., Galanta, Kpt. Nálepku 28.11.2002
60/2010 AT Slovakia, s. r. o., Senica, Priemyselná Zmluva o nájme nebytových priestorov uzavretá podľa § 720 OZ a zák. č. 116/1993 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení nesk. predpisov a zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. 0 0 Krajský pozemkový úrad v Trnave, Trnava, Vajanského 29.09.2005
61/2010 JUDr. Juraj Procházka, Lakšárska Nová Ves, Č. 403 Zmluva o nájme nebytových priestorov uzavretá podľa § 720 OZ a zák. č. 116/1993 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení nesk. predpisov a zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. 0 0 Krajský pozemkový úrad v Trnave, Trnava, Vajanského 29.09.2005
62/2010 Slovenský pozemkový fond, Bratislava, Búdková 36 Zmluva o nájme nebytových priestorov uzavretá podľa § 720 OZ a zák. č. 116/1993 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení nesk. predpisov a zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. 0 0 Krajský pozemkový úrad v Trnave, Trnava, Vajanského 01.01.2009
63/2010 D.V.S. REALITY SE, s. r. o., Senica, Hviezdoslavova 2556/63 Zmluva o nájme nebytových priestorov uzavretá podľa § 720 OZ a zák. č. 116/1993 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení nesk. predpisov a zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. 0 0 Krajský pozemkový úrad v Trnave, Trnava, Vajanského 01.10.2009
64/2010 Krajský pozemkový úrad v Trnave, Trnava, Vajanského Zmluva o výpožičke nebytových priestorov uzatvorená v zmysle ust. § 13 zák. NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a v zmysle ustanovení § 659-662 Obč. zákonníka 0 0 Krajský školský úrad v Trnave, Trnava, Vajanského 03.01.2005
65/2010 Krajský pozemkový úrad v Trnave, Trnava, Vajanského Zmluva o rozdelení a určení práva užívania priestorov v budove súp. č. 750 na parc. č. 57/1 LV 4636 k. ú. Senica 0 0 Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Bratislava, Dobrovičova 17.08.2005
66/2010 Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave, Trnava, Kollárova 31 Zmluva č. ORP-76/OCH-2006 o poskytovaní výkonu technickej ochrany objektu 0 0 Krajský pozemkový úrad v Trnave, Trnava, Vajanského 10.05.2006
67/2010 Krajský pozemkový úrad v Trnave, Trnava, Vajanského Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 57 uzavretá podľa § 19 zák. č. 657/2004 Z. z. o energetike v platnom znení 0 0 Bysprav, s. r. o., Galanta, Nová doba 927/13 31.07.2006
68/2010 Geodetický a kartografický ústav Bratislava, Bratislava, Chlumeckého 4 Zmluva č. 335-24-31353/2007 o poskytnutí hromadných údajov z katastna nehnuteľností 0 0 Krajský pozemkový úrad v Trnave, Trnava, Vajanského 22.01.2008
69/2010 Krajský pozemkový úrad v Trnave, Trnava, Vajanského Zmluva o výpožičke č. 50/04 uzavretá podľa § 659 Obč. zákonníka a § 13 zák. č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu 0 0 Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Bratislava, Dobrovičova 01.01.2004
70/2010 Krajský pozemkový úrad v Trnave, Trnava, Vajanského Zmluva č. 28/2009 o výpožičke nebytových priestorov uzatvorená v zmysle zák. č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov 0 0 Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Bratislava, Dobrovičova 01.01.2009
71/2010 Krajský pozemkový úrad v Trnave, Trnava, Vajanského Zmluva o nájme garáže uzatvorená podľa § 3 zák.l č. 116/1990 Zb. v znení neskorších predpisov 0 0 Správa mestského majetku Trnava, Trnava, Františkánska 16 04.12.2006
29/2010 GEODÉZIA Bratislava, a. s., Bratislava, Pekná cesta Zmluva o dielo č. TT09/GP-001 232 0 Krajský pozemkový úrad v Trnave, Trnava, Vajanského 23.03.2009 15.04.2009
58/2010 GEOSPOL, s. r. o., Senica, Štefánikova Zmluva o dielo č. SE10/GP/001 471 0 Krajský pozemkový úrad v Trnave, Trnava, Vajanského 24.03.2010 14.04.2010
6/2010 Ing. Augustín Cséfalvay, Dunajská Streda, Tichá 208/2 Zmluva o dielo č. 1/PÚ/2008-DS 3 025 0 Krajský pozemkový úrad v Trnave, Trnava, Vajanského 05.03.2008 05.04.2008
7/2010 Ing. Augustín Cséfalvay, Dunajská Streda, Tichá 208/2 Zmluva o dielo č. 2/PÚ/2008-DS 3 055 0 Krajský pozemkový úrad v Trnave, Trnava, Vajanského 28.03.2008 28.04.2008
34/2010 GEODET, s. r. o., Bratislava, Malodunajská Zmluva o dielo č. SE07/§15/05 3 300 0 Krajský pozemkový úrad v Trnave, Trnava, Vajanského 26.09.2007 07.11.2007
38/2010 GEODET, s. r. o., Bratislava, Malodunajská Zmluva o dielo č. SE07/§15/09 3 300 0 Krajský pozemkový úrad v Trnave, Trnava, Vajanského 26.09.2007 07.11.2007
40/2010 GEODET, s. r. o., Bratislava, Malodunajská Zmluva o dielo č. SE07/§15/11 3 300 0 Krajský pozemkový úrad v Trnave, Trnava, Vajanského 26.09.2007 07.11.2007
1 2 3 4 >>